Prijava osiguranog slučaja

Ukoliko dođe do nastanka osiguranog slučaja, potrebno je da tu informaciju podelite sa osiguravajućom kućom i zastupnikom u osiguranju kako biste pokrenuli proces utvrđivanja prava na isplatu osigurane sume. Potraživanja ugovarača/osiguranika zastarevaju u skladu sa članom 380. Zakona o obligacionim odnosima u roku od 5 godina, ali zainteresovano lice može dokazati da nije imalo saznanja o nastupanju osiguranog slučaja, kada rok zastarelosti teče od dana saznanja, s tim da je apsolutni rok zastarelosti 10 godina.

U interesu korisnika osiguranja, a u cilju jednostavnijeg i efikasnijeg rešavanja Zahteva, Osiguravač je na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, omogućio dostavljanje podataka o ličnosti za sve korisnike osiguranja od strane jednog zainteresovanog lica. Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju mogu se upoznati sa načinom obrade u Obaveštenju.

Dokumentacija za isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja kod osiguranja Moja štednja
Zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja "> ">
Vaš primerak polise
Fotokopija lične karte podnosioca Zahteva
Fotokopija kartice deviznog tekućeg računa podnosioca Zahteva (ukoliko račun nije u OTP banci, dostaviti IBAN i SWIFT)
Dokumentacija za isplatu otkupne vrednosti polise kod osiguranja Moja štednja
Zahtev za isplatu otkupne vrednosti "> ">
Vaš primerak polise
Fotokopija lične karte podnosioca Zahteva
Fotokopija kartice deviznog tekućeg računa podnosioca Zahteva (ukoliko račun nije u OTP banci, dostaviti IBAN i SWIFT)
Dokumentacija za prijavu osiguranog slučaja preloma kosti kod osiguranja Moja sigurnost
Zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju preloma kosti "> ">
Vaš primerak polise
Izveštaj lekara kojim se konstatuje postojanje preloma
Fotokopija lične karte podnosioca Zahteva
Fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa podnosioca Zahteva
Dokumentacija za prijavu osiguranog slučaja smrti
Zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju smrti (popunjava lice koje prijavljuje osigurani slučaj) "> ">
Obrazac "Upoznaj svog klijenta" za korisnike osiguranja (popunjava se u ekspozituri Zastupnika u osiguranju)
Fotokopija lične karte podnosioca Zahteva
Fotokopija Potvrde o smrti osiguranika
Fotokopija Izvoda iz matične knjige umrlih
Otpusna lista (ukoliko postoji i ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici)
Obdukcioni nalaz (ukoliko postoji)
Pravosnažno sudsko rešenje o nasleđivanju (ukoliko su kao korisnici osiguranja navedeni zakonski naslednici)
Fotokopija lične karte korisnika osiguranja
Fotokopija kartice tekućeg računa korisnika osiguranja (RSD ili EUR zavisno od valute u kojoj je izražena osigurana suma na polisi)
Dokumentacija za prijavu osiguranog slučaja potpunog trajnog invaliditeta kod osiguranja kredita
Zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju potpunog trajnog invaliditeta "> ">
Fotokopija lične karte podnosioca Zahteva
Vaš primerak polise
Potvrda PIO fonda o postojanju i stepenu invaliditeta
Fotokopija propratne medicinske dokumentacije u skladu sa opisom datim u Zahtevu
Gde mogu da prijavim osigurani slučaj?

  • U najbližoj ekspozituri OTP banke
  • Poštom, slanjem dokumentacije na adresu:
    OTP Osiguranje ADO Beograd
    Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
    11070 Novi Beograd, Srbija

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.