Prigovori

Ukoliko niste zadovoljni i želite da uložite prigovor, to možete da uradite na sledeći način:

Prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom, postupanjem i odlučivanjem OTP Osiguranja ADO Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje), odnosno u vezi sa obavljanjem poslova zastupanja u osiguranju od strane Zastupnika, možete podneti na način opisan u Obaveštenju o prigovorima koje možete preuzeti ovde.

Način podnošenja prigovora direktno Osiguranju

 • U poslovnim prostorijama Osiguranja na adresi Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora poštom na adresu : OTP Osiguranje ADO Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora u elektronskoj formi na e-mail : prigovori@otposiguranje.rs
 • Slanjem prigovora faksom na broj : +381 11 26 07 330

Način podnošenja prigovora preko Zastupnika u osiguranju

 • U poslovnim prostorijama Zastupnika u osiguranju

Mogućnost i način podnošenja predloga za posredovanje i prigovora Narodnoj banci Srbije

 • Slanjem predloga za posredovanje i prigovora u pismenoj formi poštom na adresu Narodna banka Srbije, Poštanski fah 712, 11000 Beograd
 • Slanjem predloga za posredovanje i prigovora na početnoj stranici internet prezentacije Narodne banke Srbije

Dodatne informacije

Ukoliko prigovor podnesete preko Zastupnika u osiguranju, on će prigovor dostaviti Osiguranju, o čemu ćete biti obavešteni.

Prigovor treba da sadrži sledeće:

 • Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, ukoliko je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
 • Razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
 • Dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • Datum podnošenja prigovora;
 • Potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
 • Punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguranje je dužno da podnosiocu prigovora odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u pisanoj formi.

Izuzetno, ukoliko Osiguranje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će Vas Osiguranje obavestiti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku i krajnjeg roka u kome će odgovor biti dostavljen.

Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Osiguranje i Zastupnik u osiguranju ne mogu korisniku usluge osiguranja naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Imate prigovor?

Ukoliko niste zadovoljni načinom rada Društva, molimo vas podelite to sa nama.

  [hiddenformdata]

  obaveštenjem*

  Obaveštenje

  Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

  Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

  Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.