Najčešća pitanja

Nastupio je osigurani slučaj, kada mogu da podnesem odštetni zahtev?

Potraživanja ugovarača/osiguranika zastarevaju u skladu sa članom 380. Zakona o obligacionim odnosima u roku od 5 godina, ali zainteresovano lice može dokazati da nije imalo saznanja o nastupanju osiguranog slučaja, kada rok zastarelosti teče od dana saznanja, s tim da je apsolutni rok zastarelosti 10 godina. Ukoliko ipak želite da zahtev za isplatu štete podnesete odmah, molimo vas da nas pozovete na brojeve telefona 011/2608 663, 2608 734 ili 2608 668 ili nas kontaktirate na e-mail stete@otposiguranje,rs kako bismo vas sproveli kroz proces prijave štete elektronskim putem.

Kome mogu da se obratim za dodatna pitanja u vezi sa polisom ili prijavom štete?

Kao i do sada stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije. Možete nas pozvati na 011/2608-665 ili pisati na info@otposiguranje.rs .

Da li i dalje mogu da koristim karticu osiguranja Moja preventiva ili treba da je promenim?

Vaša kartica Moja preventiva važi do isteka postojećeg ugovora o osiguranju, odnosno do datuma navedenog na kartici. Sve pogodnosti garantovane ugovorom o osiguranju možete slobodno koristiti.

Da li broj računa na koji uplaćujem premiju osiguranja ostaje isti?

Brojevi računa ostaju isti kao i do sada. Ukoliko bude došlo do promena bićete na vreme obavešteni.

Kako izmiriti dugovanje po polisi?

U zavisnosti od valute u kojoj je izražena premija osiguranja na polisi, potrebno je uplatiti dugujući iznos na dinarski ili devizni račun OTP Osiguranja koji je naveden u obaveštenju. Premiju osiguranja izraženu u EUR možete platiti i u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Uplatu možete izvršiti putem e-bankinga, m-bankinga ili u ekspozituri OTP banke, na osnovu instrukcije koju ste dobili.

Zašto se pojavljuje dugovanje po polisi, iako je rata za tekući mesec uredno plaćena?

Svakom uplatom mesečnog iznosa rate, zatvara se najstarije potraživanje po polisi. Ovo znači da ukoliko je u jednom mesecu iz nekog razloga propuštena uplata premije osiguranja, naredna uplata će zatvoriti prethodno dugovanje. Iz tog razloga može doći do situacije da se svakog meseca redovno naplaćuje rata, ali ona zapravo zatvara dug od prethodnog meseca. Ukoliko ste dobili obaveštenje o dugovanju, molimo vas da isto izmirite kako ne bi bilo kašnjenja u naplati premije.

Kada imam pravo na povrat premije osiguranja?

Pravo na povrat premije osiguranja ostvarujete u slučaju da ste pre ugovorenog isteka otplatili ili refinansirali kredit uz koji ste ugovorili polisu životnog osiguranja i prilikom ugovaranja jednokratno uplatili premiju za ceo period trajanja osiguranja odnosno kredita. Povrat premije osiguranja biće Vam obračunat u odnosu na ukupnu uplaćenu premiju osiguranja i jednak je neiskorišćenom delu premije osiguranja srazmerno obračunatom vremenu od prekida osiguranja do prirodnog isteka osiguranja.

U kom roku mogu da očekujem uplatu na ime povrata premije?

OTP Osiguranje vrši povrat premije početkom svakog meseca, do 10.-og u mesecu, za sve zahteve podnete u toku prethodnog meseca.

Koja dokumentacija je potrebna kada nastupi osigurani slučaj?

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje nastanka osiguranog slučaja i prava na isplatu osigurane sume zavisi od tipa polise i osiguranog slučaja koji se prijavljuje. Spisak dokumentacije za odabrani osigurani slučaj možete pogledati ovde.

Ako se polisa osiguranja koristi kao instrument obezbeđenja kredita, u kojoj visini mora da bude osigurana suma?

Uobičajena praksa banaka u Srbiji propisuje da osigurana suma mora da bude veća ili jednaka visini iznosa kredita, a trajanje osiguranja duže ili jednako trajanju otplate kredita.

Šta je to očekivana dobit i kada počinje da se pripisuje?

Dobit se dobija kao prosečni odnos ulaganja matematičke rezerve osiguranja života. Dobit je očekivana jer se ne mogu sa potpunom sigurnošću predvideti buduća kretanja kamatnih stopa. Zato govorimo o očekivanoj, a ne zagarantovanoj dobiti. Udeo u dobiti se pripisuje na kraju svake osiguravajuće godine, a najranije nakon godinu dana od početka trajanja osiguranja. Ugovarači osiguranja se pisanim putem obaveštavaju o visini pripisane dobiti. Dobit se pripisuje isključivo osiguranjima štednog karaktera.

Na koji period može da se ugovori osiguranje života?

Osiguranje života moguće je zaključiti najmanje na jednu godinu, a najviše na 30 godina, zavisno od proizvoda osiguranja i tarife koja se primenjuje. Gornja starosna granica isteka osiguranja je za životno osiguranje 70. ili 75. godina, a za rizik trajnog invaliditeta 65 godina starosti osiguranika, zavisno od tarife koja se primenjuje.

Šta je vinkulacija?

Ugovaranjem vinkulacije u korist trećeg lica, ugovarač prenosi pravo potraživanja po osnovu osiguranja u korist tog trećeg lica, Osiguravač je u obavezi ili da isplati osiguranu sumu trećem licu na koje glasi vinkulacija, ili da pribavi saglasnost tog lica kako bi izvršio isplatu osigurane sume korisniku osiguranja.

Da li je potrebno da pre ugovaranja polise osiguranja izvršim lekarski pregled?

Za klijente starosti do 50 godina, lekarski pregled nije obavezan ukoliko osigurana suma ne prelazi iznos od 75.000 EUR.

Koja je maksimalna osigurana suma štednog osiguranja koju mogu da ugovorim?

Maksimalna osigurana suma kod polisa štednog osiguranja iznosi 200.000 EUR.

Od čega zavisi visina premije i kojom dinamikom mogu da je plaćam?

Visina premije zavisi od rizika koji Osiguravač preuzima i za svakog osiguranika se određuje u skladu sa tarifnim sistemom Osiguravača. Premija može biti plaćena mesečno, godišnje ili jednokratno.

Šta je to pristupna starost osiguranika?

Pristupna starost osiguranika je razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika.

Šta je to osigurani slučaj?

Osigurani slučaj je budući i neizvestan događaj koji predstavlja ostvarenje rizika definisanih ugovorom o osiguranju.

Šta je to osigurana suma?

Osigurana suma je novčani iznos koji predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića, odnosno iznos na koji je osiguranik osiguran. Osigurana suma je zagarantovana ugovorom o osiguranju i isplaćuje se korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

Šta je to premija osiguranja?

Premija je u suštini "cena osiguranja". To je novčani iznos koji ugovarač osiguranja ima obavezu da plaća po ugovoru o osiguranju.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.