Politika privatnosti

Podaci o rukovaocu podacima o ličnosti

OTP Osiguranje ADO Beograd

Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd

Broj telefona: 011/2608-665, broj telefaksa: +381 11 260 7330

E-mail: info@otposiguranje.rs, internet stranica: www.otposiguranje.rs

 

Obaveštenje o obradi i rukovanju podacima o ličnosti možete preuzeti ovde

Obrazac za prigovor povodom obrade podataka o ličnosti možete preuzeti ovde

Zahtev za ostvarivanje prava povodom zaštite podataka o ličnosti možete preuzeti ovde

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti

E-mail: zastita.podataka@otposiguranje.rs

Broj telefona: 011/2608-904 i 011 71 50 223

 

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Podaci o ličnosti prikupljeni prilikom postupka zaključivanja ugovora o osiguranju, u predugovornoj fazi, kao i u fazi ugovaranja, se koriste sa svrhom procene rizika povodom osiguravajućeg pokića, zaključenja ugovora, ispunjenja ugovornih obaveza od strane Osiguravača i pružanja osiguravajućeg pokrića po osnovu ugovora, kao i u svrhu ostvarivanja prava Osiguravača po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju Osiguravač koristi prikupljene podatke sa svrhom informisanja lica na koje se podaci odnose povodom prava i obaveza iz ugovora i pružanja povoljnosti po osnovu ugovora. U slučaju podnošenja prigovora na rad Osiguravača ili prigovora radi zaštite podataka o ličnosti, Osiguravač je ovlašćen da koristi lične podatke podnosioca prigovora kao i lica na koja se taj prigovor odnosi u neophodnoj meri radi rešavanja prigovora. Ukoliko bi povodom ugovornog odnosa bio pokrenut sudski ili kakav drugi postupak pred nadležnim državnim organom Osiguravač će korisiti neophodne lične podatke u svrhu vođenja postupka ili postupanja prema dobijenim nalozima nadležnog organa. Pravni osnov za obradu podataka u ove svrhe je zakonski, tačnije zasniva se na neophodnosti za preuzimanje radnji na zahtev lica čiji se podaci obrađuju, odnosno na neophodnosti za izvršenje ugovora, a takođe obrada je neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza Osiguravača.

Prikupljanje zdravstvenih podataka osiguranika se vrši isključivo u cilju procene rizika Osiguravača povodom nastupanja osiguranog slučaja, odluke o preuzimanju rizika i utvrđivanja visine premije osiguranja. Takođe, ovi podaci se prikupljaju i koriste nakon podnošenja zahteva za naknadu iz osiguranja od strane korisnika, a tada se prikupljaju i dodatni podaci o zdravstvenom stanju osiguranika radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka osiguranog slučaja i odlučivanja po zahtevu. Pravni osnov za obradu podataka u ove svrhe je zakonski, tačnije zasniva se na neophodnosti za preuzimanje radnji na zahtev lica čiji se podaci obrađuju, odnosno na neophodnosti za izvršenje ugovora, takođe obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Osiguravača. Pored navedenog osnova obrada se zasniva i na pristanku lica čiji se podaci obrađuju.

Biometrijski podaci se prikupljaju u cilju identifikacije lica iz ugovornog odnosa i radi postupanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pravni osnov za obradu ovih podataka je zakonski, međutim, s obzirom da se radi o posebnoj vrsti podataka pribavlja se i pristanak lica kome podaci pripadaju.

U okviru marketinških i komercijalnih aktivnosti lični podaci će biti korišćeni sa svrhom obaveštavanja o aktivnostima Osiguravača i novim proizvodima osiguranja, ispitivanja zadovoljstva uslugom, informisanja o dodatnim povoljnostima uz uslugu osiguranja. Vršiće se i analize podataka koje je Osiguravač prikupio, ali će ti podaci biti anonimizovani tako da se podaci o npr. starosti ili polu neće moći dovesti u vezu sa ličnošću lica kome pripadaju prilikom vršenja tih analiza. Pravni osnov za obradu ovih podataka je pristanak lica čiji podaci se obrađuju i to na osnovu konkludentne radnje dostavljanjem broja telefona ili e-mail adrese. Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo u svakom trenutku da povuče na ovaj način iskazan pristanak i to putem slanja zahteva na e-mail adresu zastita.podataka@otposiguranje.rs

Podaci će biti korišćeni i za izveštavanje nadzornog organa nad radom Osiguravača, kao i u saradnji sa revizorskom kućom sa kojom Osiguravač sarađuje. Pravni osnov za obradu ovih podataka je zakonski.

Primaoci podataka o ličnosti

U slučaju izmene ili proširenja spiska primaoca podataka o ličnosti izmene će biti prikazane na sajtu Osiguravača i u svakom trenutku dostupne.

Za sve proizvode osiguranja:

 • OTP Grupa kojoj pripada Osiguravač i njeni drugi pripadnici;
 • Zastupnik ili posrednik u osiguranju preko koga je konkretan ugovor zaključen, odnosno koji učestvuje u postupku zaključenja ugovora, a čiji podaci su nesporno poznati ugovaraču osiguranja i osiguraniku već u trenutku započinjanja tog postupka;
 • IN2 informacijski inženiring d.o.o., sa sedištem na adresi Šmarska cesta 7c, Koper, Slovenija;
 • Društvo za posredovanje u osiguranju;
 • Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Savski nasip 7, Beograd;
 • Lekar cenzor sa kojim Osiguravač ima zaključen ugovor o saradnji;
 • ARHIVIRAJ d.o.o. sa sedištem na adresi Maksima Gorkog 6a, Beograd;
 • REISSWOLF SERBIA DOO STARA PAZOVA sa sedištem na adresi Volarsko polje bb, Stara Pazova;
 • Narodna banka Srbije, sa sedištem na adresi Kralja Petra 12, Beograd;
 • Tehnobiro d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Varvarinska 14, Beograd;
 • Simplify Outsourcing d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Milovana Glišića  26, Beograd;
 • Advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima, sa sedištem na adresi Grčkoškolska 1, Novi Sad;

Za proizvod osiguranja Moje pokriće za korisnike stambenih kredita, pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti:

 • Društvo za reosiguranje Dunav Re a.d.o., sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 18/I, 11000 Beograd, ukoliko je konkretni ugovor o osiguranju podložan reosiguranju;
 • EUROP ASSISTANCE Magyarorszag KFT. – Ogranak, Beograd, sa sedištem na adresi Gandijeva broj 76a, Beograd;

Za proizvod osiguranja Moje pokriće za korisnike keš kredita, pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti:

 • Društvo za reosiguranje Dunav Re a.d.o., sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 18/I ,11000 Beograd, ukoliko je konkretni ugovor o osiguranju podložan reosiguranju.

Za proizvod osiguranja Moja podrška , pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti:

 • Društvo za reosiguranje Dunav Re a.d.o., sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 18/I ,11000 Beograd, ukoliko je konkretni ugovor o osiguranju podložan reosiguranju.

Za proizvod osiguranja Moja sigurnost , pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti:

 • EUROP ASSISTANCE Magyarorszag KFT. – Ogranak, Beograd, sa sedištem na adresi Gandijeva broj 76a, Beograd;

Za proizvod osiguranja Moja preventiva, pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti:

 • EUROP ASSISTANCE Magyarorszag KFT. – Ogranak, Beograd, sa sedištem na adresi Gandijeva broj 76a, Beograd;
 • Medicinske ustanove navedene na sajtu osiguravača, ne imenuju se u ovom obaveštenju jer je mreža medicinskih ustanova podložna izmenama, ali lice čiji podaci se obrađuju u svakom trenutku ima mogućnost pristupa informacijama koje su ustanove u pitanju putem sajta Osiguravača, s tim da se lični podaci razmenjuju tek u trenutku kada osiguranik pozove Kontakt centar Osiguravača radi zakazivanja pregleda
 • Doo za trgovinu i usluge Cards Print, sa sedištem na adresi Kudelarski nasip prva br. 124g, Pančevo;
 • Društvo za reosiguranje Dunav Re a.d.o., sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 18/I ,11000 Beograd, ukoliko je konkretni ugovor o osiguranju podložan reosiguranju.

Za proizvod osiguranja Moja oporavak, pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti

 • EUROP ASSISTANCE Magyarorszag KFT. – Ogranak, Beograd, sa sedištem na adresi Gandijeva broj 76a, Beograd;

Za proizvode kolektivnog osiguranja života , pored gore navedenih primaoca, podaci se dostavljaju i sledećim primaocima podataka o ličnosti

 • Društvo za reosiguranje Dunav Re a.d.o., sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 18/I, 11000 Beograd, ukoliko je konkretni ugovor o osiguranju podložan reosiguranju;

Iznošenje podataka o ličnosti van granica Republike Srbije

Prikupljeni podaci o ličnosti se mogu u slučaju potrebe za obavljanje poslova osiguranja i reosiguranja, kao i za slučaj obavljanja poslovne saradnje u okviru Grupe kojoj Osiguravač pripada biti izneti van granica Republike Srbije i to u države koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Rok čuvanja ličnih podataka

U skladu sa propisima iz Zakona o osiguranju Osiguravač je u obavezi da lične podatke značajne za ostvarivanje prava na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenih iznosa čuva 10 (deset) godina posle isteka ugovora o osiguranju, a u slučaju nastanka ugovorenog osiguranog slučaja u roku od 10 (deset) godina od utvrđivanja prava na naknadu iz osiguranja.

Ukoliko Osiguravač ima obavezu po osnovu propisa Republike Srbije da lične podatke čuva i duže od 10 (deset) godina radi npr. izveštavanja ili dokazivanja određenih činjenica, to će učiniti na zakonskom osnovu iz konkretnog propisa.

Prava lica čiji podaci o ličnosti se obrađuju

Lice čiji podaci o ličnosti se obrađuju ima pravo da od Osiguravača zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora i pravo na prenosivost podataka, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv se upućuje Osiguravaču pisanim putem na e-mail zastita.podataka@otposiguranje.rs.

Lice čiji podaci o ličnosti se obrađuju ima pravo na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti, i to u bilo koje vreme, s tim da taj opoziv deluje samo ubuduće od trenutka dostavljanja obaveštenja o opozivu Osiguravaču i ne deluje u odnosu na korišćenje podataka pre tog opoziva. Opoziv se može dati samo povodom podataka koji se koriste od strane Osiguravača na osnovu pristanka lica, a ne na podatke za čije je prikupljanje i obradu osnov u samom zakonu, odnosno u ugovoru, to su podaci koji su neophodni za ispunjenje ugovora.

Pravo na podnošenje prigovora Osiguravaču

Ukoliko se obrada podataka zasniva na neophodnosti u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Osiguravača ili je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Osiguravača ili treće strane, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka. U tom slučaju Osiguravač je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koja se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Prigovor je moguće podneti u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

 • Dolaskom u prostorije Osiguravača
 • Slanjem prigovora poštom na adresu OTP Osiguranje ADO Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 50 a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora u elektronskoj formi na email adresu zastita.podataka@otposiguranje.rs

Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju ima pravo da podnese pritužbu na postupanje ili propuštanje Osiguravača Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa adresom Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, email: office@poverenik.rs, telefon: +381 11 3408 900, faks: +381 11 3343 379.

Automatizovana obrada podataka i profilisanje

Osiguravač ne vrši automatizovanu obradu podataka.

U zavisnosti od visine osigurane sume koja se ugovara, Osiguravač može ispitati zdravstveno stanje osiguranika i to na osnovu popunjavanja upitnika o zdravstvenom stanju ili putem dostavljanja medicinskih analiza koje su neophodne u zavisnosti od konkretnog slučaja, te se na ovaj način vrši profilisanje. Osiguravač ove podatke prikuplja na osnovu izričite saglasnosti osiguranika. Prilikom profilisanja stručno lice procenjuje zdravstveno stanje osiguranika i kakve posledice ono može imati povodom ostvarenja osiguranog rizika koji se želi ugovoriti, te na osnovu ove procene određuje rizik koji bi Osiguravač preuzeo povodom zaključenja ugovora. Na osnovu procenjenog rizika Osiguravač odlučuje o visini premije koja odgovara tom riziku, a kao posledica može nastupiti i da Osiguravač nema volju da zaključi ugovor o osiguranju sa procenjenim rizikom.

U slučaju nastanka osiguranog slučaja, Osiguravač prikuplja podatke o uzroku i okolnostima nastanka osiguranog slučaja i to na osnovu medicinske dokumentacije i dokumentacije nadležnih državnih organa u kojima je isto konstatovano. Ovi podaci se profilišu, te se procenjuje pod kojim okolnostima je nastao osigurani slučaj i koje je bilo zdravstveno stanje osiguranika u trenutku nastanka osiguranog slučaja, a na osnovu ovih podataka se primenjuju ugovorne odredbe i ocenjuje osnovanost zahteva za isplatu naknade iz osiguranja.

Ostale informacije

Lice čiji se lični podaci prikupljaju u svojstvu ugovarača osiguranja i/ili osiguranika dostavlja lične podatke o imenu i prezimenu, datumu rođenja, matičnom broju, polu i adresi Osiguravaču kao obavezne u smislu neophodnih za zaključenje ugovora o osiguranju, te je ovaj minimum podataka neophodan za zaključenje ugovora o osiguranju i ukoliko ne budu dostavljeni Osiguravač ne može zaključiti ugovor. Pored navedenih podataka Osiguravaču su potrebni dodatni podaci o radnom mestu lica, odnosno njegovom radnom statusu, kao i odgovori na određena pitanja povodom utvrđivanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, a koji su potrebni radi postupanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ovi podaci su takođe neophodni za zaključenje ugovora a obaveza dostavljanja istih je zakonska te ukoliko ne budu dostavljeni Osiguravač ne može zaključiti ugovor.

Podaci o ličnosti koji se odnose na broj telefona i email adresu se prikupljaju na osnovu pristanka lica kome pripadaju i nisu neophodni u cilju zaključenja ugovora o osiguranju i ugovor može biti zaključen bez dostavljanja ovih podataka, s tim da lice koje nije dostavilo ove podatke neće biti u mogućnosti da prima obaveštenja i informacije od strane Osiguravača putem kanala komunikacije koji koriste broj telefona ili email adresu.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.