Vrati se nazad

Bez kodiranja molim

Kako sam naziv kaže, low code ili no code softverska platforma podrazumeva malo ili nimalo programiranja. Na taj način svi oni koji ne poseduju veštine programiranja mogu razviti sopstvene aplikacije izborom, povlačenjem i spajanjem već postojećih komponenti platforme pomoću drag and drop menija.

27.04.2021

Svi low coder-i i no coder-i koji na ovaj način kreiraju svoje aplikacije nazivaju se jednim imenom citizen developers. Vrlo zanimljiv naziv za stručnjake koji nisu vešti u sintaksi određenog programskog jezika, koji ne koriste nijednu liniju koda da bi napravili aplikaciju, ali poznaju logiku softvera u kojem rade, njegove objekte i varijable.

Prema izveštajima o industriji low code platformi, očekuje se povećanje njihove vrednosti sa 10,3 mlrd dolara u 2019. godini na 187,0 mlrd dolara u 2030. godini. Kompanija Gartner koja se bavi istraživanjima i savetovanjem iz oblasti IT-a i finansija navodi da se do 2024. godine očekuje razvoj velikog broja aplikacija zasnovanih prema low code principu i da će one činiti 65% ukupnog broja razvijenih aplikacija.

Koje su prednosti low code i no code platformi za kompanije koje ih koriste?

Novi proizvodi će brže ugledati svetlost dana. Smanjuje se IT trošak potreban za razvoj i održavanje sistema. Može se brže odgovoriti na zahteve klijenata. Veći prinos na uložena sredstva nije jedini benefit. Smanjuje se opterećenje kompanijskog IT sektora jer se neki drugi zaposleni obučavaju za citizen developer-e. Takve obuke nisu skupe, ne traju dugo i namenjene su većoj ciljnoj grupi. Zaposleni u IT-u se fokusiraju na najvažnije projekte, povećavajući svoju produktivnost, ujedno pružajući moć i slobodu ostalima da učestvuju u potpunosti u razvoju proizvoda. Vreme koje zaposleni utroši u ispravljanju linija koda je zanemarljivo kada su u pitanju low code platforme, odnosno nepostojeće u slučaju no code platformi. Sve ispravke se dešavaju u core sistemu, od strane programera koji uređuju jednu ovakvu platformu.

Da li se low code i no code može primeniti u industriji osiguranja?

Tačan odgovor je da se već primenjuje. AXA osiguranje je u saradnji sa OutSystems low code platformom za samo 3 meseca razvilo portal koji je omogućio njihovim brokerima da pristupe podacima u vezi sa štetama nastalim po osnovu polisa osiguranja. Na ovaj način omogućen je brz pristup podacima o štetama pomoću mobilnog telefona, tableta i računara i to za preko 3.000 brokera. Do tog trenutka brokeri su pozivima opterećivali mrežu sa ciljem da prikupe sve podatke neophodne za rad. Razvojem portala eService došlo je do smanjenja troškova poziva, povećanja operativnosti brokera kao i zadovoljstva klijenata jer je portal naknadno doživeo svoje unapređenje: osiguranici su dobili pristup platformi sa ciljem da prate štete koje su imali po svim svojim polisama.  Vreme utrošeno za razvijanje eService-a procenjeno je kao polovina vremena koja bi bila potrebna da se isti portal razvije na klasičan način. 

Aviva osiguranje se udružila sa Appian low code platformom i razvila više od 10 aplikacija sa fokusom na automatizaciju back office procesa i objedinjavanje podataka o osiguranicima iz različitih izvora. Kao jedna multinacionalna kompanija sa preko 33 miliona klijenata u 16 zemalja koja je kroz svoju dugu istoriju preuzela podatke, procese i sisteme od 750 različitih društava za osiguranje ispred sebe je kao najveći izazov upravo imala – svoje nasleđe. Appian je uspeo da objedini 22 različita sistema u jednu platformu za potrebe operativnih poslova call centra društva. Na ovaj način svaki agent osiguranja je mogao 9 puta brže da odgovori na potrebe klijenata.

Zurich osiguranje je u saradnji sa Mendix low code platformom razvilo aplikaciju FaceQuote koja omogućava potencijalnom osiguraniku da dobije informaciju o visini mesečne premije polise riziko osiguranja samo na osnovu procenjenih godina prema dostavljenom selfiju. Cilj ovog društva je bio da se na jedinstven način približi svim potencijalnim osiguranicima koji su mislili da je životno osiguranje mnogo skuplje. Utrošeno je samo 7 dana kako bi se razvila aplikacija. Pored ove, razvijena je i aplikacija za štete pod nazivom Motor First Notice of Loss i to u samo 90 minuta. Aplikaciju koriste kompanije koje imaju veliki vozni park sa ciljem da Zurich osiguranju što brže prijave nastale štete po osnovu polise neživotnog osiguranja. 

Mnoga društva za osiguranje ove platforme koriste u cilju bolje i brže interakcije sa svojim klijentima kroz kreiranje digitalnih portala kao i u cilju prikupljanja podataka iz različitih sistema unutar same kompanije. Ukoliko se korišćenjem low code ili no code platforme kreira aplikacija ili sistem koji predstavlja crnu kutiju, tada ovaj vid platforme nije najbolje rešenje. To se najčešće dešava kada je potrebno replicirati složene matematičke i logičke procese. Sigurno je da sa povećanjem broja citizen developer-a neće doći do smanjenja potrebe za programerima jer će oni uvek biti na čelu svake low code ili no code platforme zaduženi za prve linije koda.

Autor: Nevena Ćirić, Šef jedinice za aktuarstvo i razvoj i ovlašćeni aktuar, OTP Osiguranje

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.