Vrati se nazad

6 najčešćih pitanja o životnom osiguranju

Osiguranje u Srbiji prisutno je već više od jednog veka, ali osiguranje života još uvek izaziva nepoverenje. Ipak, životno osiguranje ostaje najsigurniji način da zaštitite svoje najdraže i obezbedite im finansijsku sigurnost onda kada za to više niste u mogućnosti.

18.11.2019
Devojka u belom džemperu sedi na krevetu i razmišlja o OTP životnom osiguranju

Šta sve treba da znate o životnom osiguranju odgovora vam OTP Osiguranje u novom tekstu. Ukoliko vam je potrebno pojašnjenje ključnih pojmova posetite našu stranicu Najčešća pitanja.

Šta je životno osiguranje?

Retko kada u svakodnevnom životu pomislimo na najgore. Samim tim skoro nikad i ne razmišljamo o tome šta posle? Kako da materijalno obezbedimo svoju porodicu? Kako da svojim najdražim olakšamo težak period koji neminovno nastupa? Klasično životno osiguranje, koje se još naziva i riziko osiguranje, predstavlja adekvatan način da zaštite svoju porodicu. Kada plaćate premiju osiguranja vi zapravo omogućavate vašoj porodici pravo na isplatu osigurane sume u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, odnosno smrti. Članovi najuže porodice kao zakonski naslednici su najčešći korisnici osiguranja, međutim uvek možete imenovati posebno lice koje želite da obezbedite u slučaju vaše smrti.

Kako se izračunava osigurana suma?

Osigurana suma, odnosno visina novčanog iznosa koji se isplaćuje korisniku osiguranja zavisi od pola, godina starosti, visine premije i zdravstvenog stanja osiguranika. Svi ovi faktori utiču na procenu rizika od smrti – na primer mlada i zdrava žena u svojim 20-im godinama nosi daleko manji rizik od muškarca u svojim 60-im. Samim tim, osigurana suma koja se isplaćuje naslednicima će biti viša u prvom nego u drugom slučaju. Prilikom ugovaranja, svi ovi parametri će biti uzeti u obzir i na osnovu primenjene formule izračunaće se posebna osigurana suma za pojedinca čiji se život osigurava.

Nasmejani radnik OTP osiguranja se rukuje sa momkom i devojkom

Šta je premija osiguranja i koliko traje osigurani period?

Premija osiguranja predstavlja novčani iznos koji plaćate kako biste bili životno osigurani. Možete birati visinu premije kao i dinamiku plaćanja koja može biti mesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja ili jednokratna. U skladu sa odabranom premijom i trajanjem osiguranja (jedna ili više godina), uz sve prethodno pomenute faktore, izračunava se osigurana suma. Sa druge strane do premije se može doći i na suprotan način – ukoliko želite tačno određenu osiguranu sumu osiguravajuće društvo će izračunati visinu premije koja je potrebna. Samo trajanje osiguranja je takođe vaš izbor – od 1 do čak 40 godina.

Šta se dešava ukoliko ne dođe do smrtnog slučaja?

Na dan isteka polise prestaje da važi osiguravajuće pokriće, a do tada uplaćena sredstva se ne vraćaju osiguraniku. Ovo znači da ukoliko doživite istek polise ili nažalost dođe do smrti nakon osiguranog perioda, neće biti isplaćena nikakva novčana sredstva vašoj porodici. Međutim, postoji i životno osiguranje sa štednom komponentom – odnosno pored riziko osiguranja postoji i osigurana suma za slučaj doživljenja gde se nakon isteka osiguranog perioda određena suma uvećana za kamatu i dobit isplaćuje vama kao osiguraniku.

Kako da odaberem najbolje osiguranje za sebe ?

Danas postoji veliki broj različitih proizvoda životnog osiguranja i pravi je izazov odabrati najbolji za sebe. Sve više ljudi se odlučuje za kombinovane proizvode zbog elementa štednje, ali i za riziko osiguranje imajući u vidu mnogo veću osiguranu sumu za slučaj smrti. Kako biste doneli pravu odluku, postavite sebi nekoliko pitanja: Da li mi je bitna štednja ili želim da obezbedim svojoj porodici finansijsku stabilnost u slučaju moje smrti? Koliko mesečno/godišnje mogu da izdvajam za osiguranje? Koliko dugo želim da budem osiguran/a? Da li želim dodatne pogodnosti tokom trajanja ugovora? Da li mi je potrebna podrška u slučaju zdravstvenih problema? Da li mi je bitno da dobijem nazad sredstva u slučaju doživljenja isteka polise ?

Kada budete jasnije odredili svoje potrebe, lakše ćete razumeti različite proizvode osiguranja u Srbiji. OTP Osiguranje u svojoj ponudi ima dve vrste životnog osiguranja – klasično riziko osiguranje i mešovito štedno osiguranje. Prvo gde je fokus na zaštiti i sigurnosti članova porodice u slučaju neželjenih događaja, drugo gde je fokus na stabilnoj štednji.

Mama i dve ćerke sa simbolom krova osiguranje u OTP Osiguranju

Šta još treba da znam ?

Starost osiguranika je najvažniji faktor u određivanju visine osigurane sume, zato imajte u vidu da je upravo sada najbolji trenutak da ugovorite polisu – što ste stariji za isti iznos premije dobijate manju osiguranu sumu. Ovo takođe znači da je bolje odmah ugovoriti polisu na duži niz godina, nego da nakon pet godina uradite novo osiguranje i sa nižom osiguranom sumom jer ste stariji.

Treba obratiti pažnju na dodatna osiguranja koja se često kombinuju sa osiguranjem života: ona vam pružaju dodatnu zaštitu i pogodnosti najčešće tokom trajanja osiguranja, ali osigurana suma za slučaj smrti postaje niža nego da je u pitanju samo klasično osiguranje života. Razgovarajte sa svojom porodicom i prijateljima, razmenite mišljenja i doći ćete do odgovora šta je ono što je vama zaista važno – životno osiguranje je tu da to i zaštiti.

Ukoliko imate pitanja ili vam nešto nije do kraja jasno, slobodno nam pošaljite upit – rado ćemo vam odgovoriti !

Autor: Bojana Tucović, Specijalista za razvoj digitalnih kanala i analizu podataka, OTP Osiguranje

Životno osiguranje

Osigurajte bezbednost i sigurnost svoje porodice u slučaju neželjenih životnih događaja uz polisu životnog osiguranja.

Saznajte više

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.