Vrati se nazad

Naknada štete uz osiguranje života - OTP Osiguranje

Šta je to naknada štete, usled osiguravanja života, kako se naplaćuje i u kojim slučajevima se koristi? Pronađite odgovore na blogu OTP osiguranja.

9.06.2020
Ugovaranje osiguranja života i sigurnost naknade štete

Naknada štete kod osiguranja života usled nepredviđenih okolonosti

Zaključenjem ugovora o osiguranju života ulažete u svoju sigurnost, pružate zaštitu svojoj porodici ili štedite i planirate svoju budućnost. U vreme kada se sve više suočavamo sa neizvesnošću, raste i značaj osećaja sigurnosti koje pruža osiguranje života. Kada znate da možete da se oslonite na osiguravajuće društvo sa kojim ste zaključili ugovor o osiguranju života i ne brinete da li će biti ostvarena prava iz Vašeg ugovora, onda znate da ste na pravom mestu. OTP Osiguranje sa ponosom ističe da prilikom isplate šteta u svojoj desetogodišnjoj tradiciji poslovanja pre svega vodi računa o interesu svojih klijenata i da je procenat isplate šteta preko 90%, dok je prosečno vreme obrade odštetnih zahteva svega nekoliko dana.

OTP Osiguranje svojim klijentima nudi mogućnost ugovaranja osnovnih vrsta životnog osiguranja:

I     Riziko osiguranje života, koje nema štedni karakter i odnosi se na osigurani slučaj smrti osiguranika

Najčešće se ugovara prilikom uzimanja bankarskih proizvoda, kao dodatni vid zaštite. Ukoliko tokom trajanja ugovora o osiguranju dođe do osiguranog slučaja smrti, korisniku osiguranja se isplaćuje ugovorena osigurana suma koja u zavisnosti od proizvoda osiguranja može biti:

  • Fiksna, nepromenljiva tokom celog perioda trajanja osiguranja (term life osiguranje)

Za korisnika osiguranja za slučaj smrti mogu biti određeni zakonski naslednici osiguranika ili drugo lice navedeno od strane ugovarača osiguranja. U slučaju štete, osiguravajuće društvo vrši obradu odštetnog zahteva, identifikuje korisnike i vrši isplatu ugovorene osigurane sume na račun korisnika osiguranja.  Ovom polisom osiguranja može i banka biti određena kao jedan od korisnika osiguranja i tada se prilikom isplate šteta najpre izmiruje dug preminulog osiguranika prema banci koji je postojao u trenutku smrti, a zatim se ostatak osigurane sume isplaćuje ostalim korisnicima navedenim u polisi.

  • Opadajuća, koja prati plan otplate kredita i predstavlja ostatak duga po kreditu u trenutku nastanka osiguranog slučaja (credit life osiguranje)

U ovom slučaju polisa služi kao sredstvo obezbeđenja kredita a banka je definisana kao jedini korisnik osiguranja. Ukoliko dođe do osiguranog slučaja smrti, osiguravajuće društvo isplaćuje banci ostatak duga po kreditu, čime je porodica preminulog osiguranika zaštićena i nema dalje obaveze prema banci.

OTP Osiguranje uz osiguranje života nudi i mogućnost ugovaranja osiguranja za slučaj nastanka potpunog trajnog invaliditeta. U slučaju nastupanja potpunog trajnog invaliditeta kod osiguranika tokom trajanja ugovora o osiguranju, banci se kao korisniku osiguranja isplaćuje ostatak duga po kreditu koji je postojao u trenutku nastanka potpunog trajnog invaliditeta.

Dopunsko osiguranje koje se može ugovoriti uz riziko osiguranje života:

  1. Dopunsko osiguranje za slučaj smrti usled nezgode – u slučaju nastanka smrti usled nezgode korisniku osiguranja navedenom u polisi isplaćuje se dodatna fiksna ugovorena osigurana suma;
  2. Dopunsko osiguranje od posledica privremene sprečenosti za rad i obavljanje osnovnih životnih potreba usled loma kostiju – u slučaju loma kostiju osiguranika, korisniku se isplaćuje osigurana suma povodom nastanka nesposobnosti za rad i/ili obavljanje osnovnih životnih potreba nastale usled loma kostiju, kao i troškovi rehabilitacije nakon loma kostiju;
  3. Dopunsko zdravstveno osiguranje – ugovaranjem ove vrste osiguranja osiguranici stiču pravo na korišćenje velikog broja različitih usluga po veoma povoljnim cenama u mreži medicinskih ustanova sa kojima OTP Osiguranje ima uspostavljenu saradnju. Prilikom pružanja medicinske usluge, osiguranik plaća samo učešće u ceni koje je polisom ugovoreno.

II    Mešovito osiguranje za slučaj doživljenja ili smrti, koje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje

Korisnik osiguranja za slučaj doživljenja je najčešće sam osiguranik, dok su korisnici za slučaj smrti najčešće zakonski naslednici osiguranika, ali i u jednom i u drugom slučaju korisnik može biti i drugo navedeno lice. U trenutku isteka ugovora o osiguranju, korisniku osiguranja se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj doživljenja, uvećana za iznos pripisane dobiti. S druge strane, ukoliko se u toku trajanja osiguranja dogodi osigurani slučaj smrti osiguranika, korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti, takođe uvećana za iznos pripisane dobiti do trenutka nastanka osiguranog slučaja.

OTP Osiguranje investira novčana sredstva u najsigurnije hartije od vrednosti, što garantuje isplatu ugovorene osigurane sume i može obezbediti adekvatan pripis dobiti tokom trajanja ugovora o osiguranju. Osiguranik, odnosno korisnik osiguranja, učestvuje u delu dobiti ostvarenoj po osnovu plasmana sredstava matematičke rezerve. Dobit se isplaćuje uz osiguranu sumu za slučaj doživljenja ili smrti pod uslovom da je uplaćena premija za prvih godinu dana trajanja osiguranja. Riziko osiguranja života samo za slučaj smrti i dopunska osiguranja uz osnovno životno osiguranje nemaju pravo učešća u dobiti.

U toku trajanja ugovora o mešovitom osiguranju života, ugovarač osiguranja može podneti zahtev za otkup polise. Otkupne vrednosti polise su prikazane u tabeli otkupnih vrednosti koja je sastavni deo polise osiguranja. Važno je da klijenti znaju da  je otkupna vrednost niža od uplaćenih premija osiguranja i da je protekom vremena otkupna vrednost sve veća. OTP Osiguranje svojim klijentima pruža mogućnost otkupa polise nakon samo godinu dana trajanja osiguranja, ukoliko je plaćena premija za najmanje godinu dana. Uz otkupnu vrednost isplaćuje se i dobit koja je pripisana do trenutka podnošenja zahteva za otkup.

Kada se izvrši otkup polise, prekida se ugovor o osiguranju i prestaje obaveza osiguravajućeg društva da izvrši isplatu osigurane sume.

Ukoliko se desi ugovoreni osigurani slučaj, proces prijave šteta je veoma jednostavan i podrazumeva podnošenje odštetnog zahteva i ostale prateće dokumentacije uz zahtev. Spisak potrebne dokumentacije za prijavu različitih vrsta osiguranog slučaja možete naći na prijavi osiguranja. Ukoliko želite da se bliže upoznate sa uslovima osiguranja i isključenjima obaveze osiguravača koja se primenjuju na konkretan ugovor o osiguranju, detaljnije informacije možete pronaći prilikom ugovaranja polise. Osiguravajuće društvo je dužno da u zakonskom roku od 14 kalendarskih dana od dana prijema kompletne dokumentacije povodom nastanka osiguranog slučaja donese odluku o odštetnom zahtevu i o tome obavesti podnosioca odštetnog zahteva.

Prijavu osiguranog slučaja možete izvršiti u ekspoziturama zastupnika u osiguranju OTP banka Srbija AD Beograd ili dolaskom na adresu OTP Osiguranja, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd. Za sve informacije povodom prijave šteta možete nam se obratiti pozivanjem broja 011/2608665 ili putem e-mail adrese stete@otposiguranje.rs.

Autor: Jovana Berisavljević, Šef službe za operacije, OTP osiguranje

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.