MORATORIJUM

Poštovani ugovarači,

OTP Osiguranje vam nudi mogućnost zaustavljanja plaćanja premija osiguranja koje dospevaju od 01.08.2020. do 30.09.2020. godine.

Potrebno je da se do 22.08.2020. godine izjasnite da ŽELITE ZAUSTAVLJANJE PLAĆANJA premije osiguranja za navedeni period. Ako ne želite da obustavite plaćanje premije, nije potrebno ništa da preduzimate.

Premije osiguranja koje su dospele od 01.08.2020. do 30.09.2020. možete izmiriti najkasnije do 30.09.2021. godine, odnosno do isteka ugovorenog trajanja osiguranja ukoliko ono nastupa ranije uz zadržavanje svih prava iz ugovora o osiguranju.

U slučaju nastupanja ugovorenog osiguranog rizika, od osigurane sume će se izvršiti kompenzacija celokupnog dugujućeg iznosa premija, pa i premija dospelih u ovom periodu. Ističemo da se navedena procedura ne odnosi na dospelost premija po okončanju perioda moratorijuma (nakon 30.09.2020.) i da će OTP Osiguranje povodom tih potraživanja sprovoditi redovan postupak. Posebno napominjemo da se prijavom za moratorijum ne produžava trajanje ugovora o osiguranju, već samo i isključivo odlaže plaćanje dospelih rata premija osiguranja u toku moratorijuma. Ukoliko želite da vaš kredit bude osiguran i za dodatni period otplate duga po kreditu usled moratorijuma koji se odnosi na kreditne proizvode banke, potrebno je da nam se javite kako bismo uradili aneks polise osiguranja.

Molimo sve ugovarače osiguranja bilo koje polise OTP Osiguranja koji žele da obustave plaćanje premija osiguranja, da nam se u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove informacije na našem sajtu, tj. najkasnije do 22.08.2020. godine, obrate putem popunjavanja kontakt forme klikom na dugme u nastavku ili putem e-mail adrese ponude@otposiguranje.rs (odnosi se i na fizička i na pravna lica). Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na brojeve telefona 011/7150221 i 011/2608665 ili na email ponude@otposiguranje.rs.

NAPOMENA: Nije potrebno slati pojedinačan zahtev po svakoj polisi, ukoliko nam se obratite sa zahtevom plaćanje će biti obustavljeno za sve aktivne polise koje imate zaključene sa OTP Osiguranjem. Ukoliko ne želite da se obustava odnosi na sve polise, molimo da u komentaru navedete koje polise ne želite da obuhvatite ovim zahtevom.

Želite da stopirate plaćanje premija osiguranja?

Popunite formu za privremeno zaustavljanje plaćanja premije.


0/36
obaveštenjem*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.